Podmienky používania

Táto webová aplikácia ua.gov.sk je prevádzkovaná na účely zlepšenia prístupu k informáciám.

Slovensko IT, a.s. ( ďalej len „prevádzkovateľ“) vynakladá zvýšené úsilie na to, aby výstupy boli spracované na základe správnych a aktuálnych údajov, avšak nezaručuje ich absolútnu presnosť a úplnosť, a preto výstupy a analýzy majú výlučne informatívny charakter a nezbavujú používateľov povinnosti riadiť sa platnými právnymi predpismi, nariadeniami a opatreniami.
Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek priame či nepriame škody, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s použitím výstupov z webovej aplikácie ua.gov.sk.

Tieto informácie:

Uvedené informácie nie sú záväznou interpretáciou platnej legislatívy a v prípade rozporu platí výlučne znenie príslušnej platnej legislatívy.

Terms of Use

This web application ua.gov.sk is operated for the purpose of improving access to the information.

Slovensko IT, a.s. (hereinafter referred to as the "operator") makes every effort to ensure that the outputs are processed on the basis of correct and up-to-date data, but does not guarantee their absolute accuracy and completeness, and therefore outputs and analyzes are for information only and do not relieve users of the obligation to comply with applicable legislation, regulations and measures.

The Operator is not responsible for any direct or indirect damages that may arise in connection with the use of outputs from the web application ua.gov.sk.

These informations:

The information provided is not a binding interpretation of the applicable legislation and in case of conflict, only the wording of the applicable legislation applies.